کـانـن ایـران | نمایندگی رسمی و انحصاری دوربین های کانن در ایران با گارانتی اصل و تاییدیه شرکت

نمایندگی کانن در ایران ، نمایندگی کنون در ایران ، دوربین کانن ، دوربین کنون ، فروشگاه کانن ، فروشگاه دوربین عکاسی ، دوربین های کانن ، دوربین های کنون ، فروش کانن ، فروش کنون ، نمایندگی canon ، تعمیرات کانن ، تعمیرات کنون، خرید دوربین کانن ، خرید دوربین کنون ، خرید کانن ، خرید کنون ، خرید canon ، canon در ایران ، کانن در ایران ، کنون در ایران ، نمایندگی رسمی کانن ، نمایندگی رسمی کنون ، نمایندگی رسمی canon ، نمایندگی کانن تهران ، نمایندگی کنون تهران ، کانن تهران ، کنون تهران ، خدمات پس از فروش کانن ، خدمات پس از فروش کنون ، خدمات پس از فروش canon ، تعمیرات دوربین عکاسی ، تعمیر دوربین کانن ، تعمیر دوربین کنون ، چاپگر کانن ، چاپگر کنن ، پرینتر کانن ، پرینتر کنون ، محصولات کانن ، محصولات کنون ، محصولات canon ، آدرس نمایندگی کانن ، آدرس نمایندگی کنن ، آدرس نمایندگی canon ، کانون ، نمایندگی انحصاری کانن ، نمایندگی انحصاری کنون، نمایندگی انحصاری canon ، جشنواره کانن ،جشنواره کنون ، جشنواره کانون ، جشنواره canon ، فروش ویژه کانن ، فروش ویژه کنون ، فروش ویژه کانون ، فروش ویژه canon ، خدمات پس از فروش کانن ، خدمات پس از فروش کنون ، خدمات پس از فروش canon ، پرینتر کانن ، پرینتر کنون ، پرینتر canon ، نمایندگی کانن تهران ، نمایندگی کانن اصفهان ، نمایندگی کانن شیراز ، نمایندگی کانن کرمانشاه ، نمایندگی کانن تبریز ، نمایندگی کانن ایلام ، نمایندگی کانن مشهد ، نمایندگی کانن کرج ، نمایندگی کانن بندرعباس ، نمایندگی کانن زاهدان ، نمایندگی کانن رشت ، نمایندگی کانن فارس ، نمایندگی کانن خوزستان ، نمایندگی کانن اهواز ، نمایندگی کانن بوشهر ، نمایندگی کانن اراک ، نمایندگی کانن مرکزی ، نمایندگی کانن رامسر ، تهران ، نمایندگی کنن اصفهان ، نمایندگی کنن شیراز ، نمایندگی کنن کرمانشاه ، نمایندگی کنن تبریز ، نمایندگی کنن ایلام ، نمایندگی کنن مشهد ، نمایندگی کنن کرج ، نمایندگی کنن بندرعباس ، نمایندگی کنن زاهدان ، نمایندگی کنن رشت ، نمایندگی کنن فارس ، نمایندگی کنن خوزستان ، نمایندگی کنن اهواز ، نمایندگی کنن بوشهر ، نمایندگی کنن اراک ، نمایندگی کنن مرکزی ، نمایندگی کنن رامسر، درس نمایندگی کنون در تهران ، آدرس نمایندگی canon در تهران ، آدرس نمایندگی کانن در تهران ، فروش محصولات کانن ، فروش محصولات canon ، فروش محصولات کنون ، نمایندگی اصلی کنون در تهران ، نمایندگی اصلی کانن، نمایندگی اصلی canon ، نمایندگی خدمات پس از فروش کانن، دوربین عکاسی حرفه ای کانن ، دوربین عکاسی حرفه ای کنون ، دوربین عکاسی حرفه ای canon ، نمایندگی کانن رشت ، نمایندگی خدمات پس از فروش canon ، فروشگاه کانن ، فروشگاه کنون ، فروشگاه canon ، نمایندگی رسمی فروش کانن، نمایندگی رسمی فروش، نمایندگی کانن، نمایندگی canon ، نمایندگی رسمی کانن، نمایندگی رسمی کنون ، نمایندگی اصلی کنون ،نمایندگی رسمی canon ، نمایندگی رسمی کنون در تهران ، آدرس نمایندگی کنون در تهران ، آدرس نمایندگی canon در تهران ، آدرس نمایندگی کانن در تهران ، فروش محصولات کانن ، فروش محصولات canon ، فروش محصولات کنون ، نمایندگی اصلی کنون در تهران ، نمایندگی اصلی کانن، نمایندگی اصلی canon ، نمایندگی خدمات پس از فروش کانن، دوربین عکاسی حرفه ای کانن ، دوربین عکاسی حرفه ای کنون ، دوربین عکاسی حرفه ای canon ، نمایندگی کانن رشت ، نمایندگی خدمات پس از فروش canon ، فروشگاه کانن ، فروشگاه کنون ، فروشگاه canon ، نمایندگی رسمی فروش کانن، نمایندگی رسمی فروش canon ، نمایندگی کانن اراک ، نمایندگی کانن مرکزی ، نمایندگی کانن رامسر ، نمایندگی کنون اصفهان ، نمایندگی کنون شیراز ، قیمت دوربین عکاسی کانن ، نمایندگی کانن فارس ، نمایندگی کانن بوشهر ، نمایندگی اصلی فروش کانن ، نمایندگی کانن اهواز ، نمایندگی کانن خوزستان ، نمایندگی اصلی فروش canon ، فروش دستگاه کانن با گارانتی اصلی ، قیمت دوربین عکاسی کنون ، نمایندگی کنون در ایران ، نمایندگی کانن در ایران ، فروش canon با گارانتی اصلی ، نمایندگی دوربین کانن ، قیمت دوربین عکاسی canon ، قیمت دوربین canon ، قیمت دوربین کنون ، قیمت دوربین کانن ، نمایندگی canon در ایران ، نمایندگی رسمی دوربین کانن ، سایت canon در ایران ، نمایندگی اصلی دوربین کانن ، دوربین کانن ، فروش دوربین کانن ، نمایندگی دوربین canon ، شرکت canon در ایران ، شرکت کانن در ایران ، شرکت کنون در ایران ، نمایندگی رسمی دوربین canon ، سایت کنون در ایران ، نمایندگی شرکت canon در ایران ، نمایندگی اصلی دوربین canon ، دوربین canon ، نمایندگی شرکت کانن در ایران ، نمایندگی مجاز کانن ، نمایندگی مجاز canon ، نمایندگی مجاز کانن در تهران ، نمایندگی شرکت کنون در ایران ، نمایندگی شرکت کنون در تهران ، نمایندگی مجاز canon در تهران ، نمایندگی شرکت کانن در تهران ، نمایندگی شرکت canon در تهران ، نمایندگی کانن در تهران ، نمایندگی کنون در تهران ، نمایندگی canon در تهران ، نمایندگی کانن در ایران ، تنها نمایندگی canon در تهران ، سایت کانن ، فروشگاه مرکزی canon ، نمایندگی اصلی canon در تهران ، نمایندگی اصلی کانن در تهران ، نمایندگی اصلی کانن در ایران ، دوربین خانگی کنون ، دوربین خانگی canon ، دوربین خانگی کانن ، دوربین خانگی ، گارانتی دوربین canon ، فروشگاه مرکزی کنون ، لیست قیمت کانن ، فروشگاه مرکزی کانن ، نمایندگی رسمی کانن در تهران ، نمایندگی رسمی canon در تهران ، نمایندگی کانن تهران ، نمایندگی کانن اصفهان ، نمایندگی کانن شیراز ، نمایندگی کانن کرمانشاه ، نمایندگی کانن تبریز ، نمایندگی کانن ایلام ، تنها نمایندگی رسمی کانن در تهران ، گارانتی دوربین کنون ، نمایندگی مرکزی کانن ، نمایندگی مرکزی کنون ، شرکت کانن، خدمات پس از فروش کانن ، نمایندگی مرکزی canon ، سایت کانن در ایران ، نمایندگی رسمی کانن در ایران ، تنها نمایندگی رسمی canon در تهران ، فروش تخصصی دوربین کانن ، نمایندگی رسمی کنون، نمایندگی کنون ، نمایندگی canon ، نمایندگی کانن بندرعباس ، نمایندگی کانن مشهد ، نمایندگی رسمی کنون ، فروشگاه canon ، گارانتی دوربین کانن ، فروشگاه کانن ، فروشگاه کنون ، نمایندگی دوربین عکاسی کانن ، فروش دوربین کانن ، نمایندگی نیکون ، فروش دوربین کنون ، فروش دوربین canon ، نمایندگی دوربین عکاسی کنون ، نمایندگی کانن کرج ، نمایندگی کانن زاهدان ، نمایندگی دوربین عکاسی canon ، نمایندگی کنون در ایران ، سایت کانن ، سایت کنون ، سایت canon ، سایت رسمی دوربین کانن ، شرکت فروش دوربین canon ، فروشگاه دوربین عکاسی canon ، فروشگاه دوربین عکاسی کنون ، فروشگاه دوربین عکاسی کانن ، شرکت فروش دوربین کانن ، شرکت فروش دوربین کنون ، سایت رسمی دوربین canon ، سایت رسمی دوربین کنون ، سایت رسمی دوربین کانن ، فروش ویژه کنون ، نمایندگی اصلی کنون ، فروش ویژه کانن ، نمایندگی دوربین کانن در ایران ، نمایندگی دوربین کنون در ایران ، نمایندگی دوربین کنون در تهران ، دوربین عکاسی حرفه ای کنون ، دوربین عکاسی حرفه ای canon ، دوربین عکاسی حرفه ای کانن ، قیمت دوربین عکاسی کنون ، راهنمای خرید دوربین عکاسی، راهنمای خرید دوربین عکاسی کانن ، راهنمای خرید دوربین عکاسی کنون ، راهنمای خرید دوربین عکاسی canon ، راهنمای خرید دوربین عکاسی نیمه حرفه ای ، قیمت دوربین دیجیتال ، قیمت دوربین دیجیتال کانن ، قیمت دوربین دیجیتال کنون ، راهنمای خرید دوربین عکاسی کامپکت ، دوربین عکاسی کامپکت ، قیمت دوربین عکاسی canon ، قیمت دوربین دیجیتال canon ، نمایندگی دوربین کانن در تهران ، قیمت دوربین کنون ، قیمت دوربین canon ، لیست قیمت دوربین کانن ، لیست قیمت دوربین کنون ، لیست قیمت دوربین canon ، جشنواره کانن ، جشنواره کنون ، جشنواره canon ، شرکت کانن در تهران ، فروشگاه کانن مرکزی ، فروشگاه کنون مرکزی ، شرکت کنون در تهران ، شرکت canon در تهران ، لیست قیمت دوربین کنون ، نمایندگی دوربین کنون در ایران ، نمایندگی کنون در تهران ، فروش تخصصی دوربین

چرا کانـن؟

نمایندگی کانن

تکنولوژی منحصر به فرد

نمایندگی کانن

کیفیت خیره کننده

نمایندگی کانن

برای حرفه ای ها

ثبت تصاویر، زیباتر از واقعیت!

برخی از ویژگی ها

تکنولوژی 4K HDR
HDR مخفف High Dynamic Range و به معنی محدوده‌ی دینامیکی گسترده است.
همان‌طور که از معنی HDR مشخص است، فعال کردن آن موجب افزایش محدوده‌ی دینامیکی تصاویر می‌شود. در عکاسی منظور از محدوده‌ی دینامیکی، نسبت روشنی تصویر به تاریکی آن است. برای استفاده از HDR به جای یک تصویر به 3 تصویر نیاز داریم، هر تصویر با میزان جذب نور (یا اسکپوژر) متفاوتی گرفته شده و لذا جزئیات بخش‌های تاریک و روشن در این 3 تصویر، متفاوت است.معمولاً تصویری که حاصل استفاده از HDR است، به آنچه ما توسط چشم خود می‌بینیم، قرابت بیشتری دارد و در واقع جزئیات بخش‌های تاریک و روشن آن، بیشتر است.
4K یک وضوح تصویری استاندارد در فیلم‌برداری است. تعداد پیکسل‌های فرمت 4K چهار برابر فرمت FHD است.
دوربینهای جدید کانن مجهز به این دو تکنولوژی جدید هستند.

تکنولوژی Self Cleaning
Self Cleaning یا پاک کنندگی خودکار از ویژگی های منحصر به فرد دوربین های کانن است.
– بدنه دوربین های کانن به گونه ای ساخته شده  که از نفوذ گرد و غبار به آن جلوگیری می کند.
– شیشه های مورد استفاده در دوربین های کانن کمترین جذب گرد و غبار را دارا هستند.
– دوربین های کانن به صورت هوشمندانه با استفاده از تکنولوژی خاص، از طریق ارتعاش، به صورت خودکار گرد و غبار نشسته شده روی دوربین را از بین می برند.
– نرم افزارهای دوربین دارای قابلیت تشخیص گرد و غبار در تصویر هستند و می توانند به راحتی آن ها را از تصویر محو کنند.

پردازنده تصویر DIGIC
پردازنده تصویر DIGIC کانن عکاسی دیجیتال را متحول نموده است. این پردازنده تصویر منحصر به فرد و جدید پردازش داخلی سیگنال درون دوربین را بهبود می بخشد و در نتیجه دارای سرعت پردازش بالاتر، فوکوس خودکار دقیق‌تر و کیفیت تصویر بهتری می باشد.در حالی که بیشتر بحثها و مقایسه‌های جاری در مورد دوربین‌های دیجیتال، بر روی لنز و اپتیک و سنسور تصویر آنها متمرکز شده است، به وظیفه پیچیده پردازش تصویر که کار پردازنده تصویر است، به عنوان مغز دوربین دیجیتال، کمتر توجه می شود.پردازنده تصویر کانن راندمان دوربین های دیجیتال کانن را در بخشهای مختلفی تا حد زیادی بالا برده است. پردازنده DIGIC تقریبا تمام عملیات مورد نیاز یک دوربین دیجیتال را در یک تراشه واحد مجتمع نموده است که این عملیات عبارتند از: فشرده و باز کردن فایلهای Jpeg، کنترل کارت حافظه، کنترل و پردازش ویدئویی مانیتور LCD، کنترل تصویر سازی (کنترل موارد مربوط به سنسور CCD)، نورسنجی خودکار، فوکوس خودکار، کنترل تراز سفیدی و تعدادی دیگر. با ترکیب ساختار سیگنالی بسیار سریع و یک بافر بسیار پر ظرفیت، پردازنده تصویر DIGIC کانن قادر به انجام محاسبات بسیار دقیق و پیشرفته با سرعت بسیار زیاد شده است.نتیجه حاصله، بهبود کیفیت تصویر است که با رنگهای غنی و زیبا و مشکل کمتر در تراز سفیدی به دست می آید. یک پردازنده DIGIC با دقتی بی مانند، تصاویری شفاف و عاری از نویز با کیفیت عالی تولید می کند.

تکنولوژی Direct Print
Direct Print به معنای چاپ مستقیم است.
با استفاده از این تکنولوژی می توانید تصاویر مورد نظر خود را در عرض چند ثانیه پس از عکاسی دوربین را به صورت بی سیم به چاپگر متصل کنید و تصاویر دلخواهتان را چاپ کنید. این قابلیت در صرفه جویی زمان بسیار کارآمد است و می توانید ویژگی های چاپ از قبیل اندازه، کاغذ، کیفیت چاپ و رنگ چاپ را تعیین کنید.

کانن همیشه شما را شگفت زده خواهد کرد!

خدمات کـانـن ایـران

نمایندگی رسمی و انحصاری

کـانـن ایـران نماینده رسمی و انحصاری شرکت کانن در ایران می باشد و کلیه اجناس را با قیمت و شرایط فروش جهانی عرضه می کند.

۳۶ ماه گارانتی همراه با تاییدیه شرکت

گارانتی اصلی بی نظیر ۳۶ ماهه دوربین های کانن با تاییدیه از شرکت رسمی، از ویژگی های منحصر به فرد کـانـن ایـران است.

ارسال رایگان به سراسر ایران

محصولات خریداری شده مشتریان به صورت کاملا رایگان و در سریع ترین زمان ممکن برای آن ها ارسال می شود.

برگزاری کلاس های آموزش عکاسی رایگان

این کلاس ها در دو جلسه برگزار میگردد که طی آن به خریدار نحوه کار با دوربین خریداری شده به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
چنین خدمتی در کل ایران منحصر به فرد است.

کارت VIP

کارت VIP یکی از خدمات ویژه ما برای دارندگان دوربین های DSLR است.
دارندگان دوربین های DSLR و لنز های کانن و نیکون میتوانند این کارت را به صورت رایگان دریافت کنند و مشمول خدمات ویژه و مادام العمر شوند.

خدمات VIP

– %۳۰ تخفیف در خدمات
– انجام کلیه خدمات خارج از نوبت
– نظارت مستقیم مدیریت بر نحوه خدمات رسانی
– رفع پیکسل سوخته به دفعات مکرر و اعلام وضعیت شاتر
– جایگزینی دوربین / لنز به صورت امانی در مدت زمان تعمیر

فروشگاه کـانـن ایـران

نمایندگی کانن

نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت های کانن و نیکون

نمایندگی کانن

محصولات کانن

نمایندگی کانن

محصولات نیکون

نمایندگی کانن روی نقشه

تهران – جمهوری – نرسیده به ولیعصر – روبروی سینما آسیا – پلاک ۹۱۲ – کـانـن ایـران

آخرین اخبار